QFS

Politikalarımız

View our projects
POLİTİKALARIMIZ

Politikalarımız

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

QFS (Quality Facility Solution) olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası; insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Çalışanlarımız ve çalıştıkları ortamda bulunanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, bu konuda sürekli gelişim ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek vazgeçilmezimizdir. Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır. “Ramak Kala” örneklemeleriyle çalışanlarımızda kazaların önceden sezilmesi yönünde farkındalık oluşturulmaktadır. Tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumak en önemli hedefimizdir. Sadece çalışanlarımızın değil, aynı zamanda tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve tedarikçi firmalarının personeli ve çalışma ortamında bulunanlara da İSG kültürünü üst düzeye çekmeyi amaçlayan çalışan ve iş güvenliği önceliğimiz doğrultusunda;

- Ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve ilgili mevzuata uygun, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak, Oluşacak yasal değişiklikleri güncel olarak takip ederek, gerekli düzenlemeleri yapmak,
- Risk Yönetimi ile olası kaza ve hastalıkları önceden tespit ederek, proaktif önlemlerle iş kazalarını ve iş kayıplarını en aza indirmek,
- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini sürekli eğitimlerle artırmak ve devam ettirmek, Sorumluluklarını bilen yönetici ve çalışanları ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarını zamanında ve tam olarak uygulamak,
- İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden ve ayrıca şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği performansını ölçen İSG yönetim sisteminin kurmak ve uygulamak,
- Çalışanların, alt yüklenicilerin ve halkın İş Sağlığı ve Güvenliği açısından potansiyel risklerini belirlemek ve ortadan kaldırmayı veya kontrol etmeyi ve yaralanma, meslek hastalığı ve kazayı önlemek için çalışmak,
- Güvenli çalışma uygulamaları, İSG riskleri ve şirketin İSG hedefleri ile ilgili olarak tüm QFS ve alt yüklenici personeli ile düzenli İSG eğitimleri planlamak ve uygulamak,
- İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin bütün çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,
- Acil durumlara her zaman hazır olmak,
- Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, şirket prensip ve politikamızdır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Bir Kızılderili atasözünde belirtildiği üzere “Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık.” düsturuyla, gelecek nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla, doğal kaynakların, çevrenin, havanın, korunması ve koruma bilincinin sürdürülebilirliği için QFS (Quality Facility Solution) olarak çalışanlarından başlayarak tüm toplumumuzda farkındalık yaratmak amacımızdır. Faaliyette bulunduğumuz sektörde, eğitim ve iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm çalışanlarımızın ve iş birliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlamak hedefimizdir. Faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Çevre politikamızı oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir:
- Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak.
- Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kıt kaynakları azaltıcı hususlarda tedbirler alarak ve her yıl hedefler konularak sürdürülebilir gelişme sağlamak.
- Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak. Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak.
- Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak. Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına "sağlıklı bir çevre için" katkıda bulunmak.
- Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak.
- Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek.
- Gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar gerçekleştirilmek.
- Çevre konusunda hedeflere ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek ve bireysel sorumluluk artırıcı eğitimler vermek. İş yerimizdeki tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle amaca ulaşmak için iş birliğinde bulunmak.
- Birim yöneticilerine, çalışmalarıyla ilgili gerekli aksiyonları almaları yönünde sorumluk vermek.

Bu doğrultuda çevre politikamız değişen koşullarda gözden geçirilecek ve performansımızı sürekli olarak artırmaya yönelik önlemler alınacaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite bizim adımız. Adımıza yakışan hizmetler sunarız. QFS (Quality Facility Solution) olarak;
- Sürekli iyileştirme yaklaşımı ilkemizle gelişen bir organizasyon olarak, kurum sadakati ile takım ruhunu en üst düzeyde tutarız.
- Bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla, sürekli gözden geçirilen sistemlerle, sürdürülebilir bir kalite yönetimi anlayışına sahibiz.
- Müşteri memnuniyetinden önce kendimizin kalitemizden memnun olma anlayışına sahibiz.
- Müşteri şikâyeti oluşması halinde, şikâyetin en hızlı biçimde giderilmesi için tarafsızlık, kişisel veri gizliliği, müşteriye bilgi şeffaflığı ve güvenilirlik, ilkeleriyle hızlı bir şekilde gerekli tedbirleri alır, gerekli çözümü üretir ve tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alırız.
- Standartlara ve ilkelerimize uyum için tüm personelimizin iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile beraber desteğini sağlarız.
- Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre farkındalığı ile kalite yönetim sistemlerinin benimsenmesini sağlarız.
- Tüm personelimiz arasında iletişim, uyum ve iş birliğini arttırarak, yetki ve sorumluluk bilinci ile amaç ve hedeflerimize, belirlenen stratejiler çerçevesinde ve etkin yönetim ilkesiyle ulaşmayı hedefleriz.
- Paydaşlarla iş birliğinin tesis edilebilmesi amacıyla, tüm personelimizin sektör otoriteleri ile müşterilerin kalite denetçileriyle, tedarikçilerle, kısacası tüm paydaşlarımızla uyumlu şekilde çalışmasını sağlarız.